Archive

February 2023

Browsing

การเรียนรู้ควรเป็นเรื่องสนุก แต่นั่นไม่ใช่ความจริงในทุกสถานการณ์ หลักสูตร SSC และ CBSE ค่อนข้างครอบคลุม ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกในขณะที่เรียนรู้ได้ยาก ด้วยทุกสิ่งที่ออนไลน์ในปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความสุขผ่านการสอน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์เพื่อการศึกษา…